Prekių pirkimo taisyklės

 

 

Įsigydamas prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad jis šias Taisykles pilnai supranta ir sutinka su jų taikymu.

 

Prieš įsigyjant prekes mūsų svetainėje, rekomenduojame susipažinti su jų pirkimo taisyklėmis. Nors tai standartinės sąlygos, taikomos daugumoje elektroniniu parduotuvių, geras jų išmanymas padės išvengti betkokių nesusipratimų. Būtina pažymėti, kad mes siekiame, kad visi mūsų pirkėjai būtų 100% patenkinti, todėl turint klausimų ar pasiūlymų, kviečiame visada kreiptis bet kuriuo kontaktuose nurodytu būdu.

 

Taisyklės atnaujintos 2015 m. liepos 3 d.

 

 

I. Bendrosios nuostatos


II. Sutarties sudarymas


III. Prekės ir jų kainos


IV. Atsiskaitymas už prekes


V. Prekių pristatymas


VI. Garantijos


VII. Prekių grąžinimas


VIII. Asmens duomenys


IX. Baigiamosios nuostatosPriedas Nr. 1 Pirkimo - pardavimo sutartis


 

 

I. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – „Pirkėjas“) ir elektroninėje parduotuvėje O2K.LT (toliau – „Parduotuvė“) prekes parduodančios įmonės „Tvel Med“ (toliau –„Pardavėjas“) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.

 

1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama elektroninės Parduotuvės skiltyse „Apie Mus“ bei „Kontaktai“.

 

1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, rengia prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

 

1.4. Prieš pradėdamasis naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis šias Taisykles supranta ir su sutinka su jų taikymu be jokių papildomų išlygų.

 

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

 

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

 

II. Sutarties sudarymas


2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, nurodant bet neapsiribojant - Interneto svetainėje o2k.lt, elektroniniu paštu, telefonu ir t.t. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

 

2.3. Pardavėjas turi teisę keisti visas įmanomas elektronines formas, kuriomis gali būti sudaroma Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, prieš tai neinformavęs Pirkėjo. Užsakymą Pirkėjas gali pateikti Pardavėjo Interneto svetainėje http://www.o2k.lt, elektroniniu paštu info@o2k.lt, telefonu +370 606 96 242, Pardavėjo „Facebook“ paskyroje, Pardavėjo „Google+“ paskyroje, Pardavėjo "Twitter" paskyroje ir kitomis elektroninėmis formomis. Užsakymas visomis elektroninėmis formomis, išskyrus telefonu, gali būti pateikiamas kiekvieną dieną, bet kuriuo paros metu. Užsakymas telefonu gali būti pateikiamas kiekvieną darbo dieną, 10.30 – 19.30 valandomis.

 

2.3. Prekių pirkimo - pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, ketvirtame iš penkių užsakymo žingsnelių („Pristatymas“) paspaudžia nuorodą „Patvirtinu užsakymą”. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo. Visais kitais atvejais, kuomet užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, Sutartis laikoma sudaryta nuo apmokėjimo už pasirinktas prekes gavimo momento.

 

2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu, bei sąskaitą-faktūrą. Pranešimas ir sąskaita-faktūra Pirkėjui išsiunčiami Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

 

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.


2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

III. Prekės ir jų kainos


3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

 

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

 

3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Litais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

 

3.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

 

3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte.

 

3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

 

 

IV. Atsiskaitymas už prekes


4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

 

4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

 

4.1.2. atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą (Pardavėjo sąskaitos rekvizitai nurodyti internetinės Parduotuvės skiltyje „Apmokėjimas“);

 

4.1.3. naudodamasis „PayPal“ elektroninio apmokėjimo sistema (Pardavėjo paskyros ir sąskaitos rekvizitai nurodyti internetinės Parduotuvės skiltyje „Apmokėjimas“).

 

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.

 

4.3. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.

 

4.4. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

 

4.5. Pardavėjas per dvi darbo dienas nuo pilno apmokėjimo už prekes momento išsiunčia neautomatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymo pradžią, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu, ir(arba) susisiekia su Pirkėju telefonu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas ir(arba) skambutis vykdomas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir(ar) telefono numeriu.

 

4.6. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

4.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl „PayPal“ mokėjimo sistemos ar bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 

 

V. Prekių pristatymas


5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

 

5.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

 

5.2.1. pristatymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių neriją) mokestis yra 10 Eurų. Pardavėjas turi teisę šį mokestį keisti iki Užsakymo pateikimo momento, tačiau apie tai turi tinkamai informuoti Pirkėją;

 

5.2.2. į Kuršių neriją prekės nepristatomos. Jei Pirkėjas vis tik pageidauja tartis dėl prekių pristatymo į Kuršių neriją, Pirkėjas turi teisę susisiekti dėl to su Pardavėju elektroninės Parduotuvės skiltyje „Pristatymas“ nurodytais kontaktais.

 

5.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 3 - 5 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo momento.

 

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

5.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@o2k.lt ar kitais Pardavėjo interneto svetainėje nurodytais kontaktais), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.

 

5.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

 

5.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymų mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

 

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

 

5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų - neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai – neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

 

5.10. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.

 

 

VI. Garantijos


6.1. Pardavėjas visoms elektroninėje Parduotuvėje įsigytoms prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Distributoriaus kokybės garantiją (arba tokią kokia yra nurodyta pridedamoje Garantijos kortelėje).

 

6.2. Garantinės priežiūros ir keitimo taisyklės yra nurodomos Garantijos kortelėje, kuri pridedama prie kiekvienos prekės, įsigijamos Parduotuvėje.

 

 

VII. Prekių grąžinimas


7.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjo rašytinis pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@o2k.lt arba Parduotuvėje per pirkėjo paskyrą.

 

7.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 7.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

 

7.2.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

 

7.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

 

7.2.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

 

7.3. Grąžinamas arba siunčiamas garantiniam aptarnavimui prekes Pirkėjas savo lėšomis turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Czerwona Góra 3/5, 26-060 Checiny, Lenkija. Pardavėjas grąžindamas arba siųsdamas Pirkėjui priklausančias prekes po atlikto garantinio aptarnavimo Pirkėjui, išsiunčia prekes Pirkėjo nurodytu adresu savo lėšomis. 

 

7.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą - faktūrą).

 

7.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 7.2. punkte nurodytus reikalavimus.

 

7.6. Praėjus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“ bei šių Taisyklių 7.2. – 7.5. punktuose įtvirtintos nuostatos.

 

7.7. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.3. – 7.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 

7.8. Pardavėjas visoms elektroninėje Parduotuvėje įsigytoms prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių distributoriaus kokybės garantiją (arba tokią kokia yra nurodyta pridedamoje Garantijos kortelėje). Garantinės priežiūros ir keitimo taisyklės yra nurodomos Garantijos kortelėje, kuri pridedama prie kiekvienos prekės, įsigijamos Parduotuvėje.

 


VIII. Asmens duomenys


8.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina (tačiau rekomenduojama). Tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

 

8.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslai, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

 

8.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslais.

 

8.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

 

8.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

 

8.6. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 8.5. punkte ir tiktai tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

 

8.7. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 

8.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

 

IX. Baigiamosios nuostatos


9.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės Parduotuvės paslaugomis.

 

9.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

 

9.3. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

 

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 9.3. punkte nurodytų reikalavimų.

 

9.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama elektroninės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šias Taisykles, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymus, informaciją apie Pardavėją, siūlomas įsigyti prekes bei jų savybes ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

 

9.6. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

9.7. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@o2k.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją per jo įgaliotąjį atstovą Lietuvoje visais interneto svetainėje http://www.o2k.lt ir(ar) tiesiogiai Pardavėjo veiklos adresu Czerwona Góra 3/5, 26-060 Checiny, Lenkija.

 

9.8. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

9.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Priedas Nr.1 Pirkimo - pardavimo sutartis


 

  Ši Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis”) yra privalomas dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes „Tvel Med“ elektroninėje Parduotuvėje, kurios adresas yra http://www.o2k.lt (toliau – „O2K.LT”).

 

 

   1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas


1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekę, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti pirkimo dokumentuose nurodytą sumą.

 

1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1. punkte.

 

1.3 Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, užpildęs registracijos formą, pristatymo adresą, susipažinęs ir sutikęs su  Sutarties sąlygomis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“, taip kaip nurodyta Taisyklių 2.3 punkte.

 

1.4. Sudaryta Sutartis saugoma Pardavėjo (O2K.LT) duomenų bazėje.

 

 

  2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


2.1. Pardavėjas turi teisę:

 

2.1.1. atsiradus ypatingoms aplinkybėms laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo O2K.LT veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

2.1.2. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis O2K.LT jei Pirkėjas bando pakenkti O2K.LT darbui ar stabiliam veikimui.

 

2.1.3. vienašališkai pakeisti šios Sutarties nuostatas.

 

2.1.4 vienašališkai pakeisti Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo už prekes būdą, jei Pirkėjas daugiau nei tris kartus pradelsia laiku sumokėti už pristatytas prekes.

 

2.2. Pardavėjas įsipareigoja:

 

2.2.1. Pristatyti Pirkėjui Prekę O2K.LT nurodytomis sąlygomis, Pirkėjo nurodytu adresu.

 

2.2.3. Pristatyti O2K.LT nurodytą prekės aprašymą atitinkančią Prekę, užtikrinant, kad Prekė atitinka įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus.

 

2.2.4. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis O2K.LT teikiamomis paslaugomis.

 

2.2.5. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento.

 

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai


3.1. Pirkėjas turi teisę:

 

3.1.1. pirkti prekes O2K.LT, laikydamasis šioje sutartyje ir O2K.LT nustatytos tvarkos.

 

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

 

3.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka Prekei taikomus kokybės reikalavimus.

 

3.2.2. priėmimo metu patikrinti priimamą Prekę bei pasirašyti Prekės gavimo dokumentus.

 

3.2.3. sumokėti už Prekę nustatyta tvarka.

 

3.2.4. jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo sumokėti Pardavėjui visas prekių pristatymo išlaidas.

 

 

   4. Prekės perdavimas ir nuosavybės teisės perėjimas


4.1. Prekė pristatoma ir perduodama Pirkėjui jo nurodytu adresu.

 

4.2. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo apmokėjimo už Prekes momento.

 

 

  5. Apmokėjimas už Prekes


5.1. Už perduotas prekes Pirkėjas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo prekių užsakymo dienos jei šalys nesusitaria kitaip ar jei Taisyklėse nėra nurodyta kitaip.

 

5.2. Atsiskaitymo terminas nurodomas PVM sąskaitose faktūrose.

 

5.3. Už prekes Pirkėjas (juridinis asmuo) gali apmokėti viena iš pasirinktų apmokėjimo formų: mokėjimo pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą arba mokėjimo pavedimu į Pardavėjo „PayPal“ sąskaitą.


5.4. Įmokų paskirstymas. Šalys susitaria, kad įmokos, gautos vykdant piniginę prievolę, pirmiausiai skiriamos netesyboms (jei tokių yra), antrąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, nepriklausomai nuo to kas nurodyta mokėjimo dokumente.

 

 

  6. Šalių atsakomybė


6.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai. 

 

6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis O2K.LT.

 

6.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 

6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus nesusipažino su šios Sutarties sąlygomis.

 

6.5. Padariusi žalą Šalis kitai Šaliai atlygina patirtus nuostolius.

 

 

  7. Kitos sutarties sąlygos


7.1. Pardavėjas po prekių perdavimo neatsako už perduotų prekių specialaus ženklinimo (banderolių), kitų ženklinimo žymenų sugadinimą, taip pat už perduotų prekių kokybės pasikeitimus, kurie susidarė dėl prekių laikymo (saugojimo), pažeidžiant nustatytą jų laikymo (saugojimo) tvarką, numatytą prekių kokybės liudijime (sertifikate), prekės ženklinime arba kituose normatyviniuose dokumentuose.

 

7.2.  Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis pasirašydamas šią sutartį patvirtina jog jam Sutarties pasirašymo dieną yra suėję 18 metų ir jis yra veiksnus.

 

 

   8. Baigiamosios nuostatos


8.1. Visoms atsirandančioms teisėms ir pareigoms susijusioms su šia sutartimi taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

8.2. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jų vykdymo ar pažeidimo kilę ginčai, pretenzijos sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis ginčai sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Atnaujinta: 2015-07-03 14:43:18 GMT+2